Skip to main content

Huishoudelijk Reglement

Begripsbepaling 

Artikel 1
Voor de toepassing van het bij of krachtens dit huishoudelijk reglement bepaalde wordt verstaan onder:
 1. Vereniging: LOMOZ.
 2. Leden: de leden als omschreven in artikel 4 van de statuten.
 3. Afgevaardigden: de door de leden aangewezen vertegenwoordigers in de vergadering.
 4. Gasten: vertegenwoordigers van ondernemingsraden die geen lid zijn van de vereniging.
 5. Deskundige: eenieder die op uitnodiging van het bestuur, al dan niet tegen betaling, een toelichting op een agendapunt c.q. de uitwerking van een ledenbijeenkomst verzorgt.
 6. Statuten: de statuten van de vereniging, zoals vastgelegd bij notariële akte.
 7. Het bestuur: het bestuur zoals omschreven in de statuten van de vereniging.
 8. De algemene vergadering: de vergadering als bedoeld in artikel 12-16 van de statuten.

Het bestuur

Artikel 2
Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle bij wet c.q. de krachtens de statuten of het huishoudelijk reglement aan het bestuur opgedragen taken.
 
Artikel 3
Het bestuur verzorgt de externe contacten. Op verzoek van het bestuur kunnen leden externe contacten verzorgen. 

Voordracht bestuursleden

Artikel 4
 1. Kandidaat-bestuursleden worden voorgedragen door individuele leden en door het bestuur
 2. Bij voorkeur bestaat het bestuur uit meer personen die actief verbonden zijn met ondernemingsraden uit de sector zorg en welzijn dan uit personen die actief waren.
 3. Indien na het ontstaan van vacante zetels personen zich kandidaat stellen waarmee de voorkeur niet kan worden voortgezet, stelt het bestuur de voorkeur in een algemene vergadering ter discussie.
Artikel 5
 1. Er wordt over kandidaat-bestuursleden gestemd indien meer kandidaten beschikbaar zijn dan het aantal vacante zetels.
 2. Niet verkozen kandidaten worden op een reservelijst van kandidaat-bestuursleden geplaatst; kandidaten met de meeste stemmen boven kandidaten met minder stemmen. Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur neemt de kandidaat met het hoogste aantal stemmen plaats in het bestuur.
 3. Het bestuur kan aan de Algemene Vergadering voorstellen om combinaties van bestuursfuncties te maken.
 4. Een Lomoz-bestuurslid ontvangt jaarlijks een vrijwilligersvergoeding van € 1.000, -

Ondersteuning bestuur

Artikel 6
Het bestuur van LOMOZ wordt administratief en redactioneel ondersteund door twee personen, met wie vrijwilligersovereenkomsten zijn aangegaan. Deze ondersteuning wordt gehonoreerd met de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding. 

Rooster van aftreden

Artikel 7
Het rooster van de zittingsperiode van bestuurszetels wordt gepubliceerd in het jaarverslag. 

De orde van de bijeenkomst en vergadering

Artikel 8
 1. Het bestuur stelt aan het begin van het jaar een eigen vergaderschema op en publiceert het vergaderschema van de ledenbijeenkomsten.
 2. Jaarlijks worden, zo mogelijk, vier ledenbijeenkomsten gehouden.
 3. De ledenbijeenkomsten en de algemene vergaderingen worden gehouden op een zo centraal mogelijke plaats in Nederland.
Artikel 9 

Toegang tot de ledenbijeenkomst en algemene vergadering hebben:

 1. afgevaardigden
 2. gasten
 3. deskundigen
 4. een ieder die hiertoe door het bestuur is uitgenodigd.
De aanwezigheid van de onder b. en d. genoemde personen wordt bij de vaststelling van de agenda aan deaanwezigen medegedeeld.
 
Artikel 10
Het bestuur en/of de algemene vergadering kan bepalen dat (een deel van) de vergadering een besloten karakter heeft.
 
Artikel 11
De voorzitter is bevoegd de ledenbijeenkomst en algemene vergadering te schorsen.
 
Artikel 12
Discussies verlopen via de voorzitter, tenzij deze anders beslist.
 
Artikel 13
Indien ter algemene vergadering moet worden gestemd, zijn de bepalingen uit de statuten van overeenkomstige toepassing. Indien afgevaardigden ter vergadering hun stem uitbrengen, geven zij daarmee te kennen, dat zij voor het uitbrengen van de desbetreffende stem voldoende zijn gemandateerd door hun ondernemingsraad. 

Slotbepalingen

Artikel 14
In het huishoudelijk reglement kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van de ledenvergadering, genomen met een meerderheid van stemmen. Wijziging van het huishoudelijk reglement geschiedt in een algemene ledenvergadering. De leden moeten worden opgeroepen met de mededeling dat het huishoudelijk reglement wordt gewijzigd en krijgen de voorgestelde wijzigingen schriftelijk of per emailbericht toegezonden.
 
Artikel 15
In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Vastgesteld in de Algemene Vergadering van LOMOZ op 16 april 2021