Nieuwsbrief LOMOZ december 2020

Nieuwsbrief LOMOZ december 2020

Nieuwsbrief‍

05 december 2022  

Beste leden, sponsoren en netwerkcontacten, lieve allemaal,

2020... we luiden het jaar met weinig spijt uit.
Een jaar met een lelijk randje, voor jullie en ook voor LOMOZ. Gelukkig was er bij ons nog de workshopdag in september, waarop we velen van jullie wél hebben kunnen verwelkomen. Het groots geplande jubileum en de andere ledendagen blijven in ’t vat zitten.

Met de stukken voor de -digitale- algemene ledenvergadering in november stuurden we jullie een planning voor 2021. Die zullen we ook niet helemaal halen. Hoewel er goede hoop is voor het nieuwe jaar, gaan we er nog maar even vanuit, dat de eerst geplande ledendag van 3 maart 2021, nog niet door kan gaan. Voor de rest van het jaar hopen we weer, als altijd, een aantal mooie ledendagen te kunnen organiseren en jullie allemaal weer te kunnen ontmoeten.

Intussen gaan we door met het delen van wetenswaardigheden en webinars voor ondernemingsraden in zorg en welzijn, daarbij zeer geholpen door onze sponsoren.
Je kunt ons vinden op facebook en LinkedIn, waar we inmiddels heel wat vrienden en volgers hebben. Op LinkedIn hebben we een pagina en een groep, waarin ook veel door anderen gedeeld wordt. Zie de links op de LOMOZ-website als je ons op deze social media nog niet eerder hebt gevonden.

Het LOMOZ-bestuur heeft ook bepaald niet stil gezeten.
Minder ledendagen, maar veel te regelen, het onderhouden van ons netwerk om onze OR-belangen te blijven behartigen, de nieuwsbrieven, de social media, die we vulden met belangwekkende informatie en webinars uit ons netwerk en van onze sponsoren. De verdere ontwikkeling van onze website, met het aparte ledendeel hopen we komend jaar te kunnen voltooien. Het meeste moest natuurlijk digitaal gebeuren, dus we hebben heel wat afgezoomd, gemaild, gebeld en geappt.

Binnenkort ontvangen jullie de factuur voor het lidmaatschap voor 2021. We waarderen het, dat de algemene ledenvergadering (de meeste reacties deze keer via mail) akkoord is gegaan met het -vooralsnog- gelijk houden van de contributie. Het was een lastige afweging, maar we zijn blij, dat we zo door kunnen om ook de komende jaren weer mooie ledendagen voor jullie te organiseren en alsnog een feestelijk jubileum. We zijn een vereniging voor-en-door alle leden en hebben een naam hoog te houden in medezeggenschapsland. LOMOZ heeft geen betaalde medewerkers; daardoor zijn de lidmaatschapskosten laag.
Alles wordt gedaan door vrijwilligers, die daarvoor alleen een bescheiden vrijwilligersvergoeding ontvangen. Kosten zijn er natuurlijk wel, ook als er minder ledendagen gehouden worden. In de jaarstukken, begin volgend jaar, kun je daar meer over lezen.

Bestuursontwikkelingen

We namen afscheid van Jan Willem Dorr, die vier jaar lang met veel enthousiasme bestuurslid was. Hij was ook een belangrijke motor achter het jubileumprogramma, dat we voor een deel komend jaar alsnog hopen aan te bieden.
Jan Willem vertelt wat meer daarover aan het einde van deze nieuwsbrief. We zullen Jan Willem missen, maar mogen hem gelukkig nog wel eens bellen voor een tip voor een belangwekkend onderwerp of een interessante spreker voor een ledendag.

Bedankt Jan Willem!

Ook namen we afscheid van Henk Jubbinga, die zich al na 1 jaar bestuurslidmaatschap genoodzaakt zag daarmee te stoppen. We danken hem voor zijn inbreng en wensen hem het beste toe.
Gelukkig konden we ook een nieuw bestuurslid verwelkomen, met wiens komst we erg blij zijn. Wilma van Dam stelt zich binnenkort op de website van LOMOZ aan jullie voor. We hopen op een jarenlange plezierige samenwerking, met veel ledendagen, waarin ook jullie haar allemaal zullen kunnen leren kennen.

Dat alles betekent, dat er op het ogenblik twee vacatures binnen het bestuur zijn. We gaan nu niet actief werven voor nieuwe bestuursleden, maar als we weer regelmatig op locatie bij elkaar komen, is iedereen, die een bestuurslidmaatschap overweegt, van harte welkom om eens een (deel van een) bestuursvergadering bij te wonen om kennis te maken met ons werk als bestuur van LOMOZ. We houden contact.

lomoz kerstWe hopen, dat onze leden de LOMOZ-kerstwens ontvangen hebben; in dit bijzondere jaar een papieren versie en dat jullie de best mogelijke kerstdagen hebben kunnen doorbrengen, met genoeg rust op z’n tijd.

Nu wensen wij jullie een jaarwisseling met minder corona- en nóg minder vuurwerkslachtoffers en een gelukkig, gezond en voorspoedig 2021, waarin we elkaar allemaal weer kunnen ontmoeten om inspiratie op te doen voor het zo belangrijke OR-werk.

Graag tot dan op Landgoed Zonheuvel!

Een hartelijke groet namens het LOMOZ-bestuur.
Vragen, opmerkingen? Mail naar info@lomoz.org

Afscheidswoord van scheidend bestuurslid Jan Willem Dorr

LOMOZ, 40 jaar zORg medezeggenschap, vier jaar bestuur.

Bij Noordwest, waar ik vanaf 1988 in de OR zat en waarvan ik in 1997 ambtelijk secretaris werd, vergaderden we altijd op woensdag. Toevallig de zelfde dag dat LOMOZ altijd zijn ledenbijeenkomsten heeft. Toch probeerde ik altijd één keer per jaar een ledenbijeenkomst bij te wonen. Maar bestuurslid worden kon pas na mijn pensionering, in december 2016.

LOMOZ heb ik dus al vanaf 1988 kunnen volgen en vooral zien groeien. Al in de jaren ’90 van de vorige eeuw was LOMOZ, samen met MNO (platform van OR’en van multinationals), de grootste OR-koepel in Nederland.
Sterk van LOMOZ is dat opeenvolgende besturen er voor kozen om zich vooral te richten op het inhoudelijk aanbod aan de leden. De vier themabijeenkomsten per jaar, afwisselend georganiseerd als workshopdagen en themadagen, geeft een gevarieerd aanbod aan de leden. En dankzij de sponsoren van LOMOZ en de goede netwerkcontacten kunnen workshops en lezingen op hoog niveau worden geboden. Er zijn ook OR-koepels die zich met name richten op belangenbehartiging van de leden. Zij doen dit op landelijk niveau met bijvoorbeeld werkgevers en vakbonden. Voor sommige sectoren kan dat goed functioneren, maar bij de zorg zijn al zoveel belangengroepen hiermee bezig (V&VN, NU’91 etc). De vraag is dan of je als LOMOZ daar nog een meerwaarde kunt leveren. En de vraag is of je als LOMOZ-bestuur een eenduidig standpunt kunt innemen, omdat leden heel verschillende meningen kunnen hebben.
Naast het mede organiseren van de ledenbijeenkomst was ik vooral bezig met netwerken. Als bestuurder van LOMOZ bijeenkomsten van de NVTZ , de Alliantie Medezeggenschap en Governance, het Platform OR koepels bij de SER enzovoort bezoeken is geweldig. Temeer als bij die bezoeken blijkt dat je inbreng vanuit LOMOZ wordt gewaardeerd.

Kortom, het is geweldig om met je eigen OR-ervaring een tijdje mee te draaien in het LOMOZ-bestuur. Vooral ook omdat het heel leuk is om samen als ‘bestuursteam’ hiermee bezig te zijn.
Hopelijk kunnen, dankzij test- en vaccinatiebeleid, in 2021 weer inspirerende ledenbijeenkomsten worden gehouden. En vooral, eindelijk, de jubileumbijeenkomst.
Ik blijf nog actief in de medezeggenschap. In mijn directe woonomgeving ben ik lid van de cliëntenraad extramurale zorg van Magenta (VVT). En sinds kort ook lid van de CCR. In de ouderenzorg zijn veel veranderingen op komst, dus hier liggen voldoende uitdagingen.En komend jaar word ik 70, dus uiteindelijk is het verbeteren van de ouderenzorg vanuit cliëntenperspectief straks óók mijn eigenbelang!
Tegen mijn collega bestuursleden kan ik alleen maar zeggen: ga zo door, richt je vooral op de behoeften van de leden. En blijf een netwerkorganisatie, maak gebruik van alle enthousiastelingen in dit netwerk om fantastische ledenbijeenkomsten te organiseren.

Tegen de leden wil ik zeggen: ga eens een termijn in het LOMOZ-bestuur zitten. Het mes snijdt aan twee kanten: je kunt vanuit je OR-ervaringen bijdragen aan LOMOZ en je komt in aanraking met de belangrijke ontwikkelingen in de medezeggenschap en de zorg.

Succes allemaal! Groet,
Jan Willem Dorr, adviseur medezeggenschap en inmiddels ex-bestuurslid LOMOZ


LOMOZ - zORg voor medezeggenschap