Themadag 7 december 2016: Een leven lang leren - lang leve het leren

07 december 2016
Geplaatst door Henny Aalbers
Categorieën: Studiedagen
Gezien: 9500

INSCHRIJVEN? Klik op de knop "Deelnemen" boven in dit scherm (OP DE WEBSITE), vul het formulier in en druk op "Verzend Aanmelding"!

Algemene vergadering 09.00 tot 09.40

Agenda:
1. Verslag vorige vergadering
2. Begroting 2017
3. Verkiezing bestuurslid:
   Het is de laatste LOMOZ-bijeenkomst met Annelies Berende, jarenlang bestuurslid van Loot en de laatste jaren van LOMOZ. Annelies gaat in deze functie afscheid van ons nemen.
   We hopen dat we die dag ook nieuwe kandidaten kunnen verwelkomen die het inspirerend vinden om de rol van Annelies binnen het LOMOZ-bestuur over te nemen.
   Wil je meer informatie over deze -vrijwillige- bestuursfunctie, dan mag je zeker bellen met Ingrid Meijer, voorzitter LOMOZ, tel.: 0612248007

Programma Themadag:
Een leven lang leren leren - lang leve het leren!

09.55 – 10.00 Opening door de voorzitter
10.00 – 12.00 Workshops ochtend (Maak –bij aanmelding- een keuze uit één van de vijf ochtend-workshops)
12.00 – 13.15 Lunch en netwerken
13.15 - 15.15 Workshops middag (Maak –bij aanmelding- een keuze uit één van de vier middag-workshops)
15.15 – 15.30 Afsluiting door de voorzitter.

Het onderwerp die dag is: leren.
- Wat heeft de medezeggenschap nodig om een lerend orgaan te zijn – en wat hebben medewerkers nodig om te kunnen en willen leren.
- Leren; doe je dat voor jezelf of doe je het voor de organisatie.
- Hoort leren bij het werk of hoort leren bij je eigen ontwikkeling.
Je bent nooit te oud om te leren en levenslang doorleren is belangrijker dan ooit. Verschillende invalshoeken zullen deze dag aan de orde komen.
Hieronder vind je korte samenvattingen van de verschillende workshops en als je meer wilt lezen vind je daaronder een meer uitgebreide toelichting op de workshop.

1 Workshops ochtenddeel ( van10.00 tot 12.05 uur); geef je keuze aan bij je aanmelding:

1A Patrick Hüngens en Susanty Nap van MZ-Services http://mzservices.nl
Workshop: "Terug naar waar het écht om gaat".  Een leven lang leren; dat geldt ook voor de medezeggenschap. Te vaak zien we dat medezeggenschap verstrikt raakt in discussies of onderwerpen al dan niet advies- of instemmingsplichtig zijn. En dat terwijl medezeggenschap uitgaat van gedeelde belangen van bestuurder en OR. Waar het wat ons betreft over gaat, is dat in de medezeggenschap datgene wordt besproken dat relevant is. De inhoud.
In deze workshop leert u om terug te gaan naar de bedoeling van medezeggenschap en zonder wet- en regelgeving de dialoog over een ‘leven lang leren’ en duurzame inzetbaarheid van medewerkers op strategisch niveau aan te gaan.

1B Michiel van Vliet van Zetje http://zetje.nl 
Workshop: Van buiten naar binnen of van binnen naar buiten?
Leren en ontwikkelen; van kinds af aan een verplichting en soms een nachtmerrie. Leren wat mag en wat kan, wat hoort en wat niet hoort, vaak zonder dat er naar je geluisterd werd. Cijfers krijgen voor wat je kon of niet kon, zonder rekening te houden met jouw werkelijke talenten. Feitelijk was het meer beleren dan leren; door anderen, van buiten naar binnen… Leren en (zelf)ontwikkeling wordt pas echt effectief wanneer het vanuit jezelf komt, van binnen naar buiten. Welk Zetje heb jij nodig?

1C Hielke Boersma van HBU Training en Advies https://www.hbu-training-advies-ondernemingsraad.nl/
Workshop: Werken aan de inhoud, met invloed en passie
Bij mijn groenteman, met zo'n ouderwetse weegschaal, verkreeg ik het inzicht waar het in de OR eigenlijk om gaat. Je hebt lichte en zware kwesties en ik legde een bruin papieren zakje met taugé op de weegschaal. Lichte kwesties vragen weinig inspanning en er is weinig tegenwicht (een kerstomaatje) nodig om deze in balans te brengen. Maar dan zware kwesties. Ik pakte een grote papieren zak en vulde deze met droge bonen, kokosnoot, aardappels, sperziebonen, kersen, en bovenop een banaan. Deze "kwesties" vragen om een hele andere aanpak. Ik ga je laten zien hoe hier mee om te gaan.

1D Frodo de Valk van SBI Formaat www.sbiformaat.nl/
Workshop: Lang leve het leren!
Leren is in elke levensfase van het individu net zo belangrijk als eten en drinken. Het goede nieuws is dat iedereen ook voortdurend leert. Stil blijven staan is zelfs moeilijker dan veranderen. Alleen beseffen we het niet. Organisaties (inclusief de medezeggenschap) leggen te vaak de focus op het formele leren terwijl de kracht om in beweging te komen juist ligt in het informeel leren. In deze workshop gaan we eens anders kijken naar de (toekomstige) behoeften van de organisatie, haar medewerkers en het individu. We gaan onderzoeken hoe een OR nudging kan inzetten rond het thema’s (in)formeel leren, duurzame inzetbaarheid, intersectorale mobiliteit en alle andere mogelijkheden die in de schatkist van de organisatie zitten en maken dat de collega’s gehoord worden.

1E Koen en Makheni Zonneveld van Breinvoorkeuren NBI®, Nederlands agentschap Neethling Brain Instruments (NBI®) http://www.breinvoorkeuren.nl/
Workshop: Het creëren van een lerende organisatie.
Door moderne technologie en snelle veranderingen is het creëren van een lerende organisatie pure noodzaak. Organisaties kunnen zich niet langer de luxe veroorloven om lippendienst te bewijzen aan ‘de lerende organisatie’. En in een democratische werksituatie is dit niet langer alleen een taak voor het management. Gewenste resultaten:
- Effectief bijdragen leveren als individu aan de lerende organisatie;
- Effectief bijdragen leveren als OR aan de lerende organisatie;
- Aannames ter discussie stellen;
- De juiste vragen stellen;
- Op de juiste wijze de juiste vragen stellen;
- Aandacht besteden aan alle leerstijlen – inzicht in neurodiversiteit als basis voor verschillende leerstijlen. Dit is gebaseerd op de internationale methode NBI®.

2. Workshops middagdeel 13.15 – 15.15 uur; geef je keuze aan bij je aanmelding:

2A Hans van den Hurk, Hans van den Hurk Advies
http://hansvandenhurk-advies.nl/cms/  
Workshop: Blijven leren: tussen eigen verantwoordelijkheid en zachte dwang
Duurzame ontwikkeling leidt ertoe dat de werknemer in de arbeidsrelatie niet langer de “zwakkere partij” is. En niet machteloos wordt als zijn huidige functie, of zelfs de hele organisatie, verdwijnt. Dat is prachtig. Maar tegelijkertijd zien we dat de meeste werknemers niet uit zichzelf tot verdere ontwikkeling komen. Zij blijven het liefst zo lang mogelijk in de eigen functie. Ook als de glans eraf is. Zo ontstaat een “ouderenprobleem” dat er niet hoeft te zijn.

2B Corinne Theloosen en Liesbeth van Bakel van Stavoor www.stavoor.nl/
Workshop: Leren en duurzame inzetbaarheid 1+1=?
Leren & ontwikkelen is één van de zes elementen van het Diem®model, het instrument waarmee Stavoor werk maakt van duurzame inzetbaarheid. In deze workshop staat dit element centraal: wat is de relatie tussen leren en duurzame inzetbaarheid? Wat betekent dit voor de relatie tussen werkgever en werknemer? Wat betekent dit voor de OR en wat kan de OR hiervoor betekenen? Aan de slag met het Diem®model en met werkbare handvatten de deur uit.

2C Caroline Geelen van Odyssee www.odyssee.nl/
Workshop: Maak van je baan een loopbaan 
Leren, jezelf ontwikkelen in het werk, is van alle tijden. In de afgelopen decennia werden veel verschillende termen gebruikt voor ongeveer hetzelfde: mobiliteitsbeleid, employability, levensfasebewustpersoneelsbeleid, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit. Het gaat er altijd over dat mensen in organisaties er goed aan doen in beweging te blijven. Uiteraard geldt dat ook voor het OR werk. Deze workshop biedt aangrijpingspunten voor de OR om over ‘leren’ in gesprek te gaan, met elkaar en met de bestuurder.

2D Liza Arends/Margot Hendriks van OR-Ondersteuning http://or-ondersteuning.nl/ 
Workshop: De ambtelijk secretaris
De ambtelijk secretaris is bijna altijd een alleskunner op het gebied van medezeggenschap en groepsbegeleiding. Hij vervult verschillende rollen die hij combineert en afwisselt naar gelang de behoefte van de OR en de groepsfase waarin die zich bevindt. Hoe kan de ambtelijk secretaris zich in deze functie zelf ontwikkelen en investeren in zijn duurzame inzetbaarheid en wat de OR daarin kan bieden als functionele leiding. Voor ambtelijk secretarissen en zijn functioneel leidinggevende

Voor de volledige teksten: zie hierna.

1 Workshops ochtenddeel ( van10.00 tot 12.05 uur); geef je keuze aan bij je aanmelding:

1A Patrick Hüngens en Susanty Nap van MZ-Services http://mzservices.nl
Workshop: "Terug naar waar het écht om gaat".  Een leven lang leren; dat geldt ook voor de medezeggenschap. Te vaak zien we dat medezeggenschap verstrikt raakt in discussies of onderwerpen al dan niet advies- of instemmingsplichtig zijn. En dat terwijl medezeggenschap uitgaat van gedeelde belangen van bestuurder en OR. Waar het wat ons betreft over gaat, is dat in de medezeggenschap datgene wordt besproken dat relevant is. De inhoud. In deze workshop leert u om terug te gaan naar de bedoeling van medezeggenschap en zonder wet- en regelgeving de dialoog over een ‘leven lang leren’ en duurzame inzetbaarheid van medewerkers op strategisch niveau aan te gaan.Omschrijving workshop Terug naar waar het écht om gaat! Als ondernemingsraad moet je door de bestuurder betrokken worden bij plannen en ideeën in de organisatie rond het thema “een leven lang leren”. Natuurlijk kun je daarbij terugvallen op de bevoegdheden op basis van de WOR. Echter, het wezenlijke gesprek over dit thema gaat verder dan het geven of onthouden van instemming. Want wát houdt een leven lang leren in bij jouw organisatie? Hoe past dat in de ambities van je organisatie? Wat moet het opleveren? Hoe gaat dat er in de praktijk uit zien? Welke houding en welk gedrag van mensen hoort daarbij? En welke randvoorwaarden zijn nodig om een leven lang leren ook écht tot een succes te maken waar de organisatie en de medewerker voordeel bij hebben. In deze workshop nodigen we u uit om terug te gaan naar de bedoeling van medezeggenschap en verder te kijken dan het instemmingsrecht. U krijgt inzichten in de manier waarop u op strategische niveau de dialoog kunt voeren, zonder meteen te verzanden in discussies of onderwerpen al dan niet tot het advies- of instemmingsrecht behoren. Zeker waar organisaties voortdurend in ontwikkeling en staat van verandering zijn, en “een leven lang leren” steeds meer tot de basiseisen behoort waaraan iedere medewerker moet voldoen, is het zaak dat de OR een positie kiest die maximaal aansluit bij de opdracht die de WOR geeft: “overleg voeren over het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen” (art. 2 WOR). Om dit te kunnen doen en om ideeën en plannen van de bestuurder daarop te kunnen toetsen, is het zaak te weten waartoe deze ideeën en plannen moeten leiden, wat ze moeten opleveren en wat daarvoor van de medewerkers (die samen de organisatie vormen) verwacht moet/mag worden. Het gaat dan over ambities, resultaten en gedrag, terwijl “een leven lang leren” op zichzelf niet meer (maar ook niet minder) dan een randvoorwaarde is die ingevuld moet worden om ambities, resultaten en gedrag te faciliteren. Wanneer de kennis hierover bij de OR ontbreekt leidt dat vaak automatisch tot gevechten over de vraag of onderwerpen advies- of instemmingsplichtig zijn. Achteraf blijkt dan vaak dat de ruzie vooral ging over het proces en dat partijen het inhoudelijk eigenlijk best met elkaar eens waren. Helaas gaat in de praktijk hierdoor heel veel positieve energie verloren!
Tijdens deze workshop staan we stil bij deze gedachte, houden wij u een spiegel voor en bieden we handvatten om procedureel geharrewar te voorkomen, te focussen op de inhoud, als OR een échte strategische partner te worden, als OR écht een rol van betekenis te kunnen vervullen en bovenal ook om OR-werk nog leuker en uitdagender te maken dan het nu al is en daardoor een positieve bijdrage te leveren aan “het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen”. Kortom, een leven lang leren als aanleiding om medezeggenschap anders te benaderen zonder moeilijke ingrepen en het OR-werk een nieuwe impuls te geven!

1B Michiel van Vliet van Zetje http://zetje.nl
Workshop: Van buiten naar binnen of van binnen naar buiten? Leren en ontwikkelen; van kinds af aan een verplichting en soms een nachtmerrie. Leren wat mag en wat kan, wat hoort en wat niet hoort, vaak zonder dat er naar je geluisterd werd. Cijfers krijgen voor wat je kon of niet kon, zonder rekening te houden met jouw werkelijke talenten.
Feitelijk was het meer beleren dan leren; door anderen, van buiten naar binnen… Leren en (zelf)ontwikkeling wordt pas echt effectief wanneer het vanuit jezelf komt, van binnen naar buiten. Welk Zetje heb jij nodig?

1C Hielke Boersma van HBU Training en Advies https://www.hbu-training-advies-ondernemingsraad.nl/
Workshop: Werken aan de inhoud, met invloed en passie Bij mijn groenteman, met zo'n ouderwetse weegschaal, verkreeg ik het inzicht waar het in de OR eigenlijk om gaat. Je hebt lichte en zware kwesties en ik legde een bruin papieren zakje met taugé op de weegschaal. Lichte kwesties vragen weinig inspanning en er is weinig tegenwicht (een kerstomaatje) nodig om deze in balans te brengen. Maar dan zware kwesties. Ik pakte een grote papieren zak en vulde deze met droge bonen, kokosnoot, aardappels, sperziebonen, kersen, en bovenop een banaan. Deze "kwesties" vragen om een hele andere aanpak. Ik ga je laten zien hoe hier mee om te gaan. Je kan niet alles tegelijk behandelen, de bereiding per onderwerp is verschillend en soms heb je tijd, bijzonder gereedschap of deskundigheid nodig om het te nuttigen. Ik vertel je hoe je dit kan doen zodat jullie je leren focussen op de inhoud, daar waar het om draait. In deze workshop leer je een nieuwe bereidingswijze voor werken met inhoud, invloed, en heldere standpunten voor je achterban. Heel gewoon, logisch, met ruimte voor afwijkende meningen en passend binnen de doelstelling van de WOR. Het gaat niet om gelijk krijgen maar de balans opmaken. Je krijgt tekst en plaatjes met uitleg mee. Try this at home! Ervaringen van voorgaande gebruikers: “Dit sluit aan bij de bedoeling, informeel en met invloed” - “Geen gezeur over bijzaken maar gewoon helder aan de slag met de inhoud” - “Dat waar we het allemaal voor doen! Geen woorden maar daden!” - “Dit is niet alleen werken volgens de bedoeling maar ook nog Rijnlands.” HBU Training en Advies Ondernemingsraad is gespecialiseerd in werken gericht op de inhoud, informele invloed en empowerment en met het motto “je hebt altijd een keuze”. Daarnaast levert HBU ook diensten ten behoeve van het management op het gebied van strategie, teamontwikkeling, empowerment en de beweging naar Rijnlands werken of werken volgens de Bedoeling. Hielke, Mr. H. Boersma BCom, heeft een commerciële en juridische achtergrond vanuit het bedrijfsleven en de semi-overheid. Hielke met 14 jaar ervaring in de medezeggenschap, werkt samen binnen een netwerk van specialisten. Hiermee ontstaat een organisatie met de voordelen van freelancers en met de continuïteit van een bureau. HBU Training en Advies werkt samen met arbeidsrechtjurist Mr. Drs. Sophia Zandvoort van AASZ te Amsterdam.

1D Frodo de Valk van SBI Formaat www.sbiformaat.nl/
Workshop: Lang leve het leren! Leren is in elke levensfase van het individu net zo belangrijk als eten en drinken. Het goede nieuws is dat iedereen ook voortdurend leert. Stil blijven staan is zelfs moeilijker dan veranderen. Alleen beseffen we het niet. Organisaties (inclusief de medezeggenschap) leggen te vaak de focus op het formele leren terwijl de kracht om in beweging te komen juist ligt in het informeel leren. In deze workshop gaan we eens anders kijken naar de (toekomstige) behoeften van de organisatie, haar medewerkers en het individu. We gaan onderzoeken hoe een OR nudging kan inzetten rond het thema’s (in)formeel leren, duurzame inzetbaarheid, intersectorale mobiliteit en alle andere mogelijkheden die in de schatkist van de organisatie zitten en maken dat de collega’s gehoord worden.

1E Koen en Makheni Zonneveld van Breinvoorkeuren NBI®, Nederlands agentschap Neethling Brain Instruments (NBI®) http://www.breinvoorkeuren.nl/
Workshop: Het creëren van een lerende organisatie. Door moderne technologie en snelle veranderingen is het creëren van een lerende organisatie pure noodzaak. Organisaties kunnen zich niet langer de luxe veroorloven om lippendienst te bewijzen aan ‘de lerende organisatie’. En in een democratische werksituatie is dit niet langer alleen een taak voor het management. Gewenste resultaten: - Effectief bijdragen leveren als individu aan de lerende organisatie; - Effectief bijdragen leveren als OR aan de lerende organisatie; - Aannames ter discussie stellen; - De juiste vragen stellen; - Op de juiste wijze de juiste vragen stellen; - Aandacht besteden aan alle leerstijlen – inzicht in neurodiversiteit als basis voor verschillende leerstijlen. Dit is gebaseerd op de internationale methode NBI®. Koen en Makheni Zonneveld leiden het Nederlands agentschap van NBI®. Zij passen deze methode onder andere toe op OR-training en OR-coaching.

2. Workshops middagdeel 13.15 – 15.15 uur; geef je keuze aan bij je aanmelding:

2A Hans van den Hurk, Hans van den Hurk Advies http://hansvandenhurk-advies.nl/cms/
Workshop: Blijven leren: tussen eigen verantwoordelijkheid en zachte dwang Duurzame ontwikkeling leidt ertoe dat de werknemer in de arbeidsrelatie niet langer de “zwakkere partij” is. En niet machteloos wordt als zijn huidige functie, of zelfs de hele organisatie, verdwijnt. Dat is prachtig. Maar tegelijkertijd zien we dat de meeste werknemers niet uit zichzelf tot verdere ontwikkeling komen. Zij blijven het liefst zo lang mogelijk in de eigen functie. Ook als de glans eraf is. Zo ontstaat een “ouderenprobleem” dat er niet hoeft te zijn. In deze workshop verkennen we waarom duurzame ontwikkeling vooral in het belang van werknemers is. Verder onderzoeken we waarom de praktijk zo moeizaam verloopt. En wat de bijdrage kan zijn van werkgevers, vakorganisaties, de overheid, de werknemer zelf – en natuurlijk van de OR. Ook kijken we naar een opmerkelijke heropleving van het ouderenbeleid: het zogenaamde generatiepact. Is dat wel zo mooi als het lijkt? Workshopbegeleider Hans van den Hurk geeft een inkijkje in zijn eigen (deels gedwongen, deels verkozen) langdurige ontwikkeling. Verder kijken we naar een presentatie, en worden de deelnemers uitgedaagd om zelf standpunten in te nemen in deze lastige materie. Hans van den Hurk werkte in de jaren zeventig als timmerman in een trappen- en deurenfabriek. Hij ging op latere leeftijd studeren, en behaalde na zijn academische graad certificaten in de journalistiek en opleidingskunde. Hij weet hoe het voelt om te lang door te gaan in een functie die niet meer past. En hij weet ook wat een inspanningen vereist zijn om een heel nieuw pad in te slaan als het oude doodloopt. Zijn motto: “Onder dwang jezelf ontwikkelen, is een onmogelijkheid. Spontaan gaat het ook moeizaam. Het is een duivels dilemma. En dus een prachtige uitdaging.”

2B Corinne Theloosen en Liesbeth van Bakel van Stavoor www.stavoor.nl/
Workshop: Leren en duurzame inzetbaarheid 1+1=? Leren & ontwikkelen is één van de zes elementen van het Diem®model, het instrument waarmee Stavoor werk maakt van duurzame inzetbaarheid. In deze workshop staat dit element centraal: wat is de relatie tussen leren en duurzame inzetbaarheid? Wat betekent dit voor de relatie tussen werkgever en werknemer? Wat betekent dit voor de OR en wat kan de OR hiervoor betekenen? Aan de slag met het Diem®model en met werkbare handvatten de deur uit. Leren & Ontwikkelen is één van de zes elementen van het Diem®model, het instrument waarmee Stavoor werk maakt van duurzame inzetbaarheid. In deze workshop staat dit element centraal: wat is de relatie tussen leren en duurzame inzetbaarheid? Wat betekent dit voor de relatie tussen werkgever en werknemer? Wat betekent dit voor de OR en wat kan de OR hiervoor betekenen? Aan de slag met het Diem®model en met inhoud en handvatten de deur uit. Leren en duurzame inzetbaarheid 1+1=? Dat is de essentie van deze workshop. Hoe meer men ‘een leven lang leert’, hoe groter de duurzame inzetbaarheid. Dat klinkt logisch, maar ook wel als een open deur. Het is interessant om het ‘leren’ en ‘duurzame inzetbaarheid’ in relatie tot elkaar wat verder uit te spitten. Dat is dan ook het eerste dat we doen in deze workshop. Theorie en praktijk worden dan al direct aan elkaar verbonden. Vervolgens maken de deelnemers met het Diem®model een scan van hun eigen organisatie waarin het verband wordt gelegd tussen leren en andere elementen van duurzame inzetbaarheid. Van daaruit kunnen we naar de rol en mogelijkheden van de ondernemingsraad met betrekking tot duurzame inzetbaarheid en in het bijzonder het leren & ontwikkelen. De deelnemers maken een aanzet voor een plan van aanpak wat ze ‘thuis’ kunnen presenteren.

2C Caroline Geelen van Odyssee www.odyssee.nl/
Workshop: Maak van je baan een loopbaan  Leren, jezelf ontwikkelen in het werk, is van alle tijden. In de afgelopen decennia werden veel verschillende termen gebruikt voor ongeveer hetzelfde: mobiliteitsbeleid, employability, levensfasebewustpersoneelsbeleid, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit. Het gaat er altijd over dat mensen in organisaties er goed aan doen in beweging te blijven. Uiteraard geldt dat ook voor het OR werk. Deze workshop biedt aangrijpingspunten voor de OR om over ‘leren’ in gesprek te gaan, met elkaar en met de bestuurder. Leren kan uiteraard op verschillende manieren, afhankelijk van persoonlijke voorkeuren, mogelijkheden van de organisatie, leeftijd, functie etc. In deze workshop richten we ons vooral op het vermogen van medewerkers (dus ook OR-leden) om met plezier prestaties te (blijven) leveren en op een constructieve wijze mee te veranderen met wat de werkomgeving vraagt. De deelnemers worden aan de hand van een praktisch spel en een persoonlijke scan meegenomen in de mogelijkheden om de medewerkers binnen de eigen organisatie in beweging te krijgen. Voor wat betreft het OR werk onderzoeken we wat er nodig is om ook hierin te leren en in beweging te blijven. Dit levert hopelijk een paar praktisch toepasbare handvatten op voor de gesprekken in OR en met de bestuurder.

2D Liza Arends/Margot Hendriks van OR-Ondersteuning http://or-ondersteuning.nl/
Workshop: De ambtelijk secretaris De ambtelijk secretaris is bijna altijd een alleskunner op het gebied van medezeggenschap en groepsbegeleiding. Hij vervult verschillende rollen die hij combineert en afwisselt naar gelang de behoefte van de OR en de groepsfase waarin die zich bevindt. Hoe kan de ambtelijk secretaris zich in deze functie zelf ontwikkelen en investeren in zijn duurzame inzetbaarheid en wat de OR daarin kan bieden als functionele leiding. Voor ambtelijk secretarissen en zijn functioneel leidinggevende

INSCHRIJVEN? Klik op de knop "Deelnemen" boven in dit scherm (OP DE WEBSITE), vul het formulier in en druk op "Verzend Aanmelding"!