Themadag 28 maart 2018: "Duurzame inzetbaarheid en generatiebeleid"

28 maart 2018
Geplaatst door Henny Aalbers
Categorieën: Studiedagen
Gezien: 2947

Bijeenkomst Duurzame inzetbaarheid en generatiebeleid is vol!

Het aantal aanmeldingen voor de Ledenbijeenkomst van 28 maart 2018 is overweldigend. Het thema Duurzame inzetbaarheid en generatiebeleid heeft in enkele weken tijd tot meer dan 150 aangemelde deelnemers geleid. Dat is een prachtig aantal, maar ook het maximum werkbare. Want workshops hebben een interactief karakter wat alleen realiseerbaar is met een beperkt aantal deelnemers. Overschrijding doet afbreuk aan de kwaliteit. En onze locatie heeft zalen met een beperkt aantal plaatsen wat een gegeven is.

Daarom zijn wij genoodzaakt om de deelname aan de bijeenkomst van 28 maart 2018 te sluiten.

Programma Ledenbijeenkomst: "Duurzame inzetbaarheid en generatiebeleid".

09.30 - 10.00 uur Ontvangst met koffie of thee en koeken
10.00 - 10.15 uur Opening en informatie van het bestuur door Ingrid Meijer, voorzitter LOMOZ
10.15 - 12.15 uur Workshops ochtend
12.15 - 13.30 uur Lunch en netwerken
13.30 - 15.30 uur Workshops middag
15.30 - 15.45 Afsluiting door Ingrid Meijer.

Onderwerp
Onder invloed van de vergrijzing werken wij allemaal langer door dan enkele jaren geleden. En los van de vergrijzing willen wij dat er voor ons balans is tussen werken en onze privésituatie.
Wij willen op een gezonde manier werken zonder dat roofbouw op onze conditie en gezondheid wordt gepleegd, want daaraan heeft niemand iets. Onze cliënten, bewoners en patiënten hebben recht op de beste behandeling, verpleging en verzorging wat alleen lukt als wij in goede conditie zijn. Wij hebben recht op een werksituatie die zich kenmerkt door veiligheid, gezondheid en welzijn.
En ook: wij willen dat er balans is tussen werk en privé, tijd voor taken en verantwoordelijkheden thuis en voor onze kinderen en/of voor mantelzorg aan een dierbare.

Hoe doen wij dat als Ondernemingsraad: zorgen voor de veiligheid, gezondheid en welzijn in de werkplek? Hoe zien mogelijkheden voor preventie er uit? En als wij problemen krijgen: hoe zijn de mogelijkheden voor begeleiding en wat zijn de huidige wet- en regelgeving? Wat betekent het generatiebeleid waarover in enkele Cao’s wordt gesproken?
En ook: wat zijn mogelijkheden naast de formele regels?

Met deze en andere vragen gaan onze sponsoren met jullie aan de slag in een aantal workshops.

VOL - INSCHRIJVEN GESTOPT - 1A Workshop 'Schuivende vanzelfsprekendheden, veranderingen in verantwoordelijkheid en solidariteit' door Hans van den Hurk van HANS VAN DEN HURK ADVIES.
Hans van den Hurk Advies ondersteunt ondernemingsraden in geval van reorganisaties, fusies, het opstellen van sociale plannen of arbeidsvoorwaardelijke regelingen.

‘Wat vroeger wet was, is nu bij de wet verboden’ zong Boudewijn de Groot in 1966 (‘Ze zijn niet meer als toen’ op het album ‘Voor de overlevenden’. De tekst is van Lennaert Nijgh (1945-2002)). Menige Nederlandse werknemer met wie het een tijdje minder goed ging, zal een soortgelijk gevoel hebben gekregen. Het ideaal van de verzorgingsstaat waarbij de werknemer verzekerd was tegen ieder denkbaar werknemersrisico, lijkt verdrongen door een nieuwe werkelijkheid, gekenmerkt door begrippen als: eigen verantwoordelijkheid, eigen risico, casemanagers en persoonsgebonden budget. En ouder wordende werknemers, die dachten recht te hebben op mededogen, extra vrije dagen, dagdiensten en een waardevast pensioen, kwamen van een koude kermis thuis.
Op zich is het begrijpelijk dat vanzelfsprekendheden gaan schuiven. Dat is al zo sinds de mens rechtop ging lopen. Het wordt pas akelig als grote groepen werknemers blijven handelen alsof zij nog in een werkelijkheid leven die niet meer bestaat. En dus keuzes blijven maken die vroeger zeer werden gewaardeerd, maar die hen nu vroeger of later in de problemen brengen. Zoals het veertig jaar blijven bij dezelfde baas. Of veertig jaar blijven in hetzelfde beroep. Of het langzaam laten wegvloeien van hun waarde op de arbeidsmarkt. En toch is dat precies wat de meeste mensen blijven doen.

In deze workshop geen stroomschema’s, geen afvinkbare tips en geen do’s & don’ts. Maar een poging om ons te bezinnen op oude en nieuwe werkelijkheden en hoe daarin als OR te handelen.

VOL - INSCHRIJVEN GESTOPT - 1B Workshop 'Gezond werken in de zorg? Aanpak Organisatieklimaat IZZ' door Babette Bronkhorst en Martijn Venus van IZZ.
U behartigt als OR-lid de belangen van de medewerkers in uw zorgorganisaties. IZZ doet onderzoek naar het belang van gezond werken. En we zien dat gezond werk onder druk staat. Werkdruk, zorggebruik en ziekteverzuim stijgen.

IZZ heeft de Aanpak Organisatieklimaat ontwikkeld. Dit is een bewezen effectieve methode voor het voeren van een gestructureerde dialoog over gezond en veilig werken. Een praktische aanpak in drie stappen voor alle lagen in de organisatie. Inmiddels hebben 20 zorgorganisaties de Aanpak uitgevoerd. Brancheverenigingen zijn actief om de Aanpak uit te breiden naar andere organisaties in de zorg. Want promotieonderzoek toont aan dat deze aanpak het verschil kan maken naar een positieve spiraal van gezondere medewerkers.

Na deze workshop:
• heeft u inzicht in de gezondheid van zorgmedewerkers en de verschillen tussen zorgorganisaties hierin,
• kent u de praktische stappen om gezond werken te bevorderen in uw organisatie,
• en heeft u gezien wat de resultaten zijn binnen een aantal grote zorgorganisaties.

VOL - INSCHRIJVEN GESTOPT - 1C Workshop ‘Duurzame inzetbaarheid en zelfregie’ door Dina Blom en Gerlanda Dirksen van SBI FORMAAT.
SBI Formaat adviseert, coacht en traint (Europese) ondernemingsraden, werkenden en vakbonden. Wij willen alle werkenden tot hun recht laten komen in een gezonde en duurzame omgeving. Door persoonlijke groei die zowel binnen als buiten de organisatie effect heeft.

Hebt u uw loopbaanteugels zelf in handen? Stelt u zichzelf wel eens de vraag: ‘zit ik goed in het zadel en heb ik de teugels in handen van mijn eigen loopbaan’? Voor nu en in de toekomst?
Duurzame inzetbaarheid is heel actueel en er wordt veel over gepubliceerd. De vraag is nu hoe houden mensen zich zo duurzaam mogelijk aan het werk in een sterk veranderende arbeidsmarkt?
Duurzame inzetbaarheid kent enkele belangrijke elementen zoals: vakmanschap, verandervermogen en vitaliteit. Van medewerkers wordt steeds vaker verwacht dat zij daarin zelf de regie nemen. Zelfregie in de zin van zelf verantwoording nemen en richting geven aan werk en privé. Maar wat vraagt dit dan van medewerkers en hun omgeving zoals HRM, collega’s, werkgever en ondernemingsraad? Wij vinden dat werken vanuit zelfregie vraagt om een gezamenlijke verantwoordelijkheid en aanpak! Waarom en hoe gaan we in deze workshop graag met u behandelen.

Resultaat: u versterkt uw kennis en inzicht omtrent duurzame inzetbaarheid en zelfregie plus uw rol daarbij als ondernemingsraad.

VOL - INSCHRIJVEN GESTOPT - 1D Workshop ‘Een volle gereedschapskist’ door Irene Goor en Liesbeth van Bakel van STAVOOR.
Stavoor ondersteunt organisaties in hun ontwikkeling van medezeggenschap en HR-beleid. Wij begeleiden professionals in medezeggenschapsorganen, cliëntenraden, management en Human Resources (HR). DASMO, een onderdeel van Stavoor, ondersteunt ambtelijk secretarissen en cliëntenraadondersteuners. Dit doen wij met advies, coaching en training.

Duurzame inzet van medewerkers van de verschillende generaties is een grote zorg in de zorg. Langer doorwerken is voor iedereen een uitdaging, voor medewerkers en organisatie. Dus ook voor de medezeggenschap. De OR heeft een hele kist gereedschap tot zijn beschikking om mee te praten, mee te denken en mee te beslissen. Gereedschappen voor de OR komen uit de WOR, Arbowet en cao. Met alleen een opsomming van de OR rechten ben je er niet. Het gaat er om wat het doel en de visie van de OR is over zijn bijdrage aan de onderneming en hoe de verschillende middelen helpen om het doel te bereiken. In deze workshop draait het om de doelstelling die de OR wil bereiken bij duurzame inzetbaarheid. Daarbij kijken we welk gereedschap het meest geschikt is voor het beste resultaat.

VOL - INSCHRIJVEN GESTOPT - 1E Workshop ‘Jongeren in de zorg, hoe kan de OR daaraan bijdragen?’ door Nikki van Zunderd en Peter Reinerink van TRAINIAC.
TRAINIAC traint, adviseert en begeleidt ondernemingsraden op eigenzinnige wijze met als doel het verhogen van de toegevoegde waarde die zij hebben voor organisatie en werknemers.

Duurzame generatie inzet begint bij het aantrekken van jong personeel en deze een uitdagende plek te bieden waar zij graag bijdragen aan de organisatie. Heb je eenmaal een groep enthousiaste jonge mensen in het team, zullen deze ook weer nieuwe mensen aantrekken. Maar waar te beginnen?
Tijdens deze workshop gaan we in op de factoren die ervoor zorgen dat de werkgever aantrekkelijk wordt voor jong personeel en kan concurreren met andere organisaties in de zorg. Op welke manier kan de organisatie zich profileren en via welke kanalen is het succesvol om mensen te werven? Daarnaast gaan we in op het creëren van een werkomgeving waar iedereen zich prettig voelt en waar ruimte is om te groeien. Dit zorgt ervoor dat nieuw personeel zich verbindt aan de organisatie.

Met een beter inzicht in de trends en uitdagingen van de arbeidsmarkt, kan de OR effectief het gesprek aangaan met de bestuurder over de toekomst van werken in de zorg.

VOL - INSCHRIJVEN GESTOPT - 2A Workshop ‘Generaties in Beweging’ door Inge van Raaij van CIEP en Jos Ahlers van THE LAB.
CIEP Training & Coaching biedt programma’s om energie en zelfsturing te vergroten en werkdruk te verminderen. Werken aan duurzaam generatiemanagement begint bij de generaties zelf. Ben je 63, dan ervaar je dezelfde werkomstandigheden heel anders dan als je 23 bent. Je bent anders opgegroeid, hebt andere normen en waarden meegekregen, misschien een ander arbeidsethos en in ieder geval andere verwachtingen. Die bepalen hoe je over werken denkt, welke gewoonten je hebt ontwikkeld, welke behoeften je hebt en bovenal wat je nodig hebt om op de langere duur gezond en blij te kunnen werken.

Langs pakkende monologen, door Jos geschreven voor een theaterproductie rond generatiemanagement, kruip je even in de huid van iemand in een ander tijdsgewricht. Je begrijpt hoe omstandigheden gedrag oproepen, hoe zich dat inslijt en hoe de beleving van werk en werkdruk worden gevormd.

Aansluitend staan we stil bij de manier van leidinggeven, werken en communiceren die het beste past bij verschillende generaties. Hoe wordt er omgegaan met toenemende administratieve belasting, wissel- en nachtdiensten, zelfsturing en digitalisering?
We onderzoeken wat mensen binnen een generatie bindt en waar generaties onderling verschillen. Zo ontstaat begrip én inzicht in mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het welbevinden en werkdruk.

We ronden af met de mogelijkheden voor de ondernemingsraad om generaties in beweging te krijgen.

VOL - INSCHRIJVEN GESTOPT - 2B Workshop ‘De OR is er vroeg bij!’ door Rob Overmars en Albert Spieseke van CNV ACADEMIE.
CNV Academie biedt ondersteuning, begeleiding en training voor directies, ondernemingsraden en teams. De Academie ziet het als haar verantwoordelijkheid om iedereen, in alle lagen van de onderneming, te ondersteunen bij de vraagstukken die er leven. Dat gebeurt door middel van individuele cursussen of door maatwerk op locatie.

Als OR wil je graag invloed. Hiervoor zal je je als OR proactief moeten opstellen. Je kunt je invloed vergroten door al in een vroeg stadium met je bestuurder in gesprek te gaan. Met andere woorden “Stel je proactief op!”

In deze workshop wisselen we met elkaar ervaringen uit. En reiken we je een aantal handvatten aan. Deze handvatten helpen je bij je optreden als een proactieve OR.
• Om proactief te handelen moet je eerst weten wat je als OR moet en kan. Hoe maak je bijvoorbeeld gebruik van het informatierecht en het initiatiefrecht.
• Bepaal hoe en wanneer je betrokken wilt zijn. Aan de hand van de casus “Duurzame inzetbaarheid” laten we zien hoe je dit aan kunt pakken.
• Proactief zijn vraagt om vaardigheden zoals duidelijk communiceren, onderhandelen en omgaan met druk en conflicten. Hoe kun je die het beste inzetten?
• De achterban is van doorslaggevende betekenis. Laat als OR zien dat je spreekt namens een achterban. Hoe bereik je de achterban en hoe maak je dat zichtbaar?
• Een goed overleg levert resultaten op. Een goed overleg voldoet aan bepaalde voorwaarden.
Deze workshop stelt je in staat om als OR meer proactief en daardoor met meer slagkracht te opereren!

VOL- INSCHRIJVEN GESTOPT - 2C Workshop ‘Duurzame inzetbaarheid: van werkdruk naar vitaliteit’ door Charlotte van Beek en Susanty Nap, beiden trainer/adviseur van MZ SERVICES.
MZ Services gelooft dat medezeggenschap en participatie bijdraagt aan een beter functionerende organisatie. Daarom bevorderen wij de samenwerking tussen medezeggenschap en management. Met deze workshop wordt bijgedragen om een belangrijk en tegelijkertijd abstract thema bespreekbaar te maken voor de OR.

In deze workshop benaderen we duurzame inzetbaarheid vanuit het perspectief van vitaal in je werk zitten. Wanneer de werkdruk echter te hoog is, brengt dat risico’s met zich mee voor de vitaliteit van medewerkers. Het is daarom niet voor niets dat werkdruk voor de OR een belangrijk gespreksthema is met de bestuurder. Echter, wat is werkdruk? Wat voor de ene collega gezonde spanning is, kan voor de andere collega stress zijn.

Om als OR het thema werkdruk om te buigen tot vitaliteit, moeten we werkdruk eerst goed kunnen definiëren. In deze workshop geven we je inzicht in de factoren die van invloed zijn op werkdruk, in de manier waarop werkdruk zich in een bepaalde situatie manifesteert en bieden we je aanknopingspunten om werkdruk tot een concreet gespreksthema te maken. Hoewel dit maar de eerste stap is, is het tegelijkertijd ook een heel belangrijke stap om vanuit de OR bij te dragen aan vitaliteit bij jouw in de organisatie.

Na de workshop heb je:
• een praktische tool om een eerste indruk te krijgen van werkdruk bij jou in de organisatie,
• ken je de factoren die van invloed zijn op werkdruk,
• weet je hoe je werkdruk bespreekbaar kunt maken met de bestuurder.

VOL - INSCHRIJVEN GESTOPT - 2D Workshop ‘Doe eens iets anders: zoek de provocatie!’ door Erik Klerks van ODYSSEE-GROEP.
Een onderwerp hoog op de prioriteitenlijst krijgen van de organisatie agenda is als OR knap lastig! De OR ziet, vanuit de dagelijkse praktijk de urgentie om zaken op te pakken. Maar daar denkt niet iedereen hetzelfde over in de organisatie. P&O heeft al een eigen prioriteitenlijst en de bestuurder heeft ook zijn of haar eigen agenda. Wat dan te doen?
In deze workshop gaan we praktisch aan de slag om het thema duurzame inzetbaarheid wel hoog op de prioriteiten lijst te krijgen van de bestuurder, zodat er meer kans is dat er nu echt wat gebeurt!

Hoe? Door eens niet de veilige bespreek methode te gebruiken. Wel door een creatieve ‘provocatieve’ insteek te kiezen waarmee je wel in gesprek blijft en die bestuurder denkt: “hé, hier heeft de OR een punt; hier moeten we inderdaad werk van maken!”
Provocatief wil daarbij zeggen dat je de ander uitdaagt en tot nadenken stelt op een onverwachte manier. Misschien wat overdonderend. Eens uitproberen hoe dat werkt en of het iets is voor jouw OR. We gaan er mee aan de slag.

Het resultaat? Als deelnemer krijg je handvatten en deze heb je uitgeprobeerd om een belangrijke onderwerp onder de aandacht te krijgen (en te houden) van de bestuurder. Van de andere deelnemers heb je leuke ideeën gekregen.
Waarvan je enthousiast wordt en in je eigen OR mee aan de slag kunt.